De Stichting Zod Neere Nederland zoekt steeds naar meer mensen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van Zod Neere.

Uw directe en structurele steun is mogelijk.

Ja, ik wil de Stichting Zod Neere Nederland helpen met haar projecten in Burkina Faso.

Ik schenk eenmalig:

ONLINE DONEREN

Ook kunt u maandelijks, jaarlijks of eenmalig een bijdrage storten op

Raborekening: NL 33 RABO 0151 2591 27
Ten name van: Zod Neere Nederland

Wij waarderen uw bijdrage. Hartelijk dank!

Burkina Faso


Sala, leerling van de vakschool in Ouagadougou.

Samen sterk voor Sala en
vakonderwijs in Burkina Faso.

 

Schenkingen aan de Stichting Zod Neere.
Heel veel mensen schenken aan een of meer goede doelen. De een doet dat via een vaste maandelijkse bijdrage, de ander maakt jaarlijks een bedrag over en weer een ander geeft gul aan de collectant. Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen aan goede doelen aftrekbaar van de belasting – maar hoe zit dat eigenlijk precies?

Voorwaarden Belastingdienst
De eerste voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt, als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangemerkt. Of dit zo is, controleert u eenvoudig in het Programma ANBI Zoeken op de website van de Belastingdienst. De volgende voorwaarde is dat u schriftelijk moet kunnen aantonen dat u periodiek of eenmalig schenkt – hiermee vallen de bedragen die u aan de collectant geeft dus af.

Periodieke giften geheel aftrekbaar
Wanneer u periodiek schenkingen doet aan een goed doel, wil de Belastingdienst daar een schriftelijke overeenkomst van zien. Tot 2014 was het zelfs zo dat er een notariële akte nodig was, maar dat is niet meer het geval. Het bijzondere van periodieke giften die u op basis van een schriftelijke overeenkomst doet, is dat deze bedragen geheel aftrekbaar zijn. Er is geen drempel en ook geen maximumbedrag.

Wel stelt de Belastingdienst een aantal extra eisen aan de periodieke gift: er moet gedurende vijf jaar sprake zijn van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dit betekent dat u elk jaar hetzelfde bedrag aan het goede doel van uw keuze moet overmaken. Hoe u dit doet, is niet van belang: het mag zowel maandelijks als jaarlijks, als het maar gedurende vijf opeenvolgende jaren gebeurt.

Moet u de periode van vijf jaar onderbreken, bijvoorbeeld omdat uw inkomen daalt als gevolg van ziekte of ontslag? Dan is de gift alleen nog als periodieke gift aftrekbaar als in de overeenkomst tussen u en het goede doel staat vermeld dat u geen gift meer hoeft te doen als uw inkomen daalt. Staat zo’n clausule er niet in, dan zijn uw giften alleen nog als eenmalige gift aftrekbaar.

Eenmalige giften
Voor eenmalige giften aan goede doelen heeft de Belastingdienst andere regels vastgesteld. Er is een drempelbedrag voor gewone giften: 1% van uw drempelinkomen (totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek), met een minimum van € 60. Ook is er een maximum: van uw eenmalige giften aan een goed doel mag u maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken.

Overgenomen uit Plus november 2016